- The background images used on this page are not royalty-free. Please use images from your own collection.  
 
- The page SAMPLE is a "hidden" page that contains sets of elements grouped into "sections": Title + photo, Icons + text, text + icons + video, etc...  
 
Select the section that best fits the design desired and copy/paste it onto your page (to “paste” in a specific location, right-click and choose Paste). Be sure to take the entirety of the section by selecting its external container (the one containing the background image or color). 
 
- Important: each "section" must have one, and only one, inner container (element group) for the section content. The outer margins of this sub-container set minimum distances from section boundaries.
 
- The "Horizontal" button in the "Selection" menu controls the automatic centering of an element. 

- To change the order of elements - i.e. place an element below another in a "relative" positioned container (like most of the content in the sections), use the Element Explorer on the left: green "arrow buttons" will appear when it is possible to change the order. Icons under an element and above the element group allow to put elements onto the same "line" and modify alignment.
 
- The entire header menu can be modified in its dedicated Layer (e.g. "Base_MenuRetractable"; simply change the page’s Layer to use a different menu). Use this to modify menu links (by copy/pasting existing links), change the colors etc. Note that these elements are pre-programmed to work with one another, so try to avoid “dragging” new ones on that could disrupt the general responsive behavior of the menu (favor using copy & paste).
 
- For more information, please consult the Wiki:  
 
http://wiki.openelement.com/en/index.php?title=Responsive_Templates_%22Centered%22
 
Please delete this notice before publishing the final version of your website.

To change the appearance of the page, edit the styles of the corresponding elements (in most cases by using the "Main Frame" Style Zone).  
 
To change the menu’s links: edit, copy-paste, or delete the Link Elements within. 
 
To hide an element without deleting it, use its property Visible.
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Otváracie hodiny PONDELOK až Piatok od 06:00 - 14:00
Vykonávame technické kontroly
+
Vykonávame emisné kontroly

Otváracie hodiny PONDELOK až Piatok od 06:00 - 14:00
Adresa pracoviska STK: Čemernianska 697, 072 22 Strážske,
 tel. prijem: 056/6887071, tel. ved. STK: 056/6887072.
 

Technické kontroly
Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona
č. 725/2004 Z.z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ďalej len „MDVRR SR”).
Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje: 
• brzdová sústava, 
• riadenie, 
• nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, 
• rám a karoséria, 
• osvetlenie a svetelná signalizácia, 
• predpísaná a zvláštna výbava, 
• ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, 
• zaťaženie životného prostredia, 
• identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla. 
Na vykonávanie technických kontrol sa používajú len meradlá a prístroje, kterých vhodnosť bola schválená MDVRR SROV. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované. 
Druhy technických kontrol 
• technická kontrola pravidelná, 
• technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,* 
• technická kontrola zvláštna, 
• technická kontrola administratívna, 
• technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí,* 
• technická kontrola na vydanie prepravného povolenia,* 
• opakovaná technická kontrola. 
*- tento druh technickej kontroly naša STK nevykonáva 

Emisné kontroly
Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.  Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725 / 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných MDPT SR.
Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo: 
 
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, 
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT), 
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT) vybavené palubným diagnost. systémom OBD, 
so vznetovým motorom, 
so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, 
so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo, 
so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn – benzín. 
Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá). 
 
Druhy emisných kontrol 
Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol pravidelných možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne. 
 
Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na: 
 
emisnú kontrolu pravidelnú, 
emisnú kontrolu zvláštnu, 
emisnú kontrolu administratívnu.
Otváracie hodiny PONDELOK až Piatok od 06:00 - 14:00
Vykonávame technické kontroly:
motocykle všetkých kategórií           L1e – L7e 
osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t  M1, N1 
prípojné vozidla                                O1, O2
Adresa pracoviska STK: Čemernianska 697, 072 22 Strážske,
 tel. prijem: 056/6887071, tel. ved. STK: 056/6887072.

Adresa pracoviska STK: Čemernianska 697,
072 22 Strážske,
 tel. prijem: 056/6887071,
tel. ved. STK: 056/6887072.
Otváracie hodiny
PONDELOK až Piatok od 06:00 - 14:00
Nájdete nás aj na: 

Príprava vozidla na technickú kontrolu
Doklady 
osvedčenie o evidencii vozidla časť II (tzv. “veľký technický preukaz”) 
ak je namontované plynové zariadenie – protokol o montáži LPG alebo CNG 
každé vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok 
Povinná výbava 
výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27 
reflexný odev 
náhradné koleso alebo sada na opravu defektu 
príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky 
autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie) 
Čisté vozidlo 
vozidlo má byť umyté a vyčistené 
Sklá 
zasklievanie vozidla musí byť celistvé 
na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm 
na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie 
Osvetlenie 
všetky svetlá na vozidle vrátane svetelného výstražného znamenia musia byť funkčné 
funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel 
Klaksón 
skontrolujte si funkčnosť zvukového výstražného znamenia 
Pneumatiky 
minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm 
skontrolujte si, či sú pneumatiky (aj rezerva) v poriadku – bez poškodení 
skontrolujte si, či sa zhoduje rozmer namontovaných pneumatík s rozmerom uvedeným v osvedčení o evidencii vozidla 
Brzdy 
činnosť a súmernosť bŕzd si neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní 
skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny 
Prevádzkové kvapaliny 
na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov) 
Rozvodový mechanizmus 
skontrolujte si stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny (opotrebované komponenty môžu spôsobiť poškodenie motora) 
Nasávacie a výfukové potrubie 
skontrolujte si stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia 
Palubná diagnostika 
rozsvietená kontrolka dobíjania akumulátora alebo palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla
Príprava vozidla na emisnú kontrolu
Emisná kontrola sa nevykoná, ak 
 
nemožno naštartovať motor, 
vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, 
je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo 
vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení. 
Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.
Našou filozofiou je poskytovať kontrolné služby
novým, moderným spôsobom,
s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. 
 
V našej STK sa stretnete so službami,
ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám: 
– minimálne čakacie doby 
– profesionálny prístup 
– odborný a skúsený personál

Otváracie hodiny PONDELOK až Piatok od 06:00 - 14:00
KONTAKT
Otváracie hodiny PONDELOK až Piatok od 06:00 - 14:00
ŠPZ vozidla
Meno a priezvisko
email
mobil
Navrhnutý termín kontroly / deň, hodina / 
Termín kontroly / deň, hodina /  upresní operátor STK    po prijatí Vašej požiadavky telefonicky